Stichting Hand to Hand

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Beleid en Verantwoording

Naam: Stichting Hand to Hand
Opgericht: 28 december 2001
KvK: 17.14.13.60
RSIN-nummer: 8105.83.446
Bank rekening: NL49 RABO 0137547307

Contact gegevens

Adres: Coppensdijk 22, 5382 JT Vinkel
Telefoon: 0031 73 5322778 / 0031 610922203
Email: info@stichtinghandtohand.nl

Missie

De Stichting Hand to Hand is op opgericht door Gras en Franka Mes met als doelstelling : het realiseren en in stand houden van diverse projecten ter bevordering van het menselijk welzijn in Gambia, alles in de ruimste zin des woords.

Onze doelstelling

Het realiseren en in stand houden van diverse projecten ter bevordering van het menselijk welzijn in Gambia, West Afrika, alles in de ruimste zin des woords.
Door de Stichting Hand to Hand worden er kleinschalige projecten (voor en door de plaatselijke bevolking) opgestart en gefinancierd. Dit o.a. op het gebied van land- en tuinbouw, veeteelt, toerisme, personenvervoer en handel. Al deze projecten zijn gericht op structurele hulp zodat men binnen een redelijke termijn in eigen levensonderhoud kan voorzien en men enigszins een waardig bestaan kan opbouwen. De stichting ondersteunt tevens het AFPRC General Hospital – Farafenni en zet zich in ter verbetering van de algemene gezondheidszorg in The Gambia.
Ongeveer 65% van de bevolking is analfabeet en heeft in het verleden nooit een kans gehad om naar school te gaan. Omdat de stelling van stichting Hand to Hand “geen scholing, geen werk, geen toekomst “ ondersteunt de stichting ook scholen voor kinderen, jongeren en volwassenen

Bestuurssamenstelling

Samenstelling van het bestuur van Stichting Hand to Hand :
Voorzitter: Gras Mes
Penningmeester: Franka Mes-Salfischberger
Secretaris: Dennis Overbeek ( miv. 15-07-2015 )  André Dange ( tot 15-07-2015 )
Bestuurslid: Willy Brands
Bestuurslid: Rob de Winter
Beloningsbeleid voor het bestuur:
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

DE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN DE ORGANISATIE

De stichting dient een onafhankelijk bestuur te hebben en zal minimaal uit vijf personen bestaan. Ter controle bezoekt het bestuur (of diens afgevaardigden) regelmatig ( minimaal 2 keer per jaar) de projecten in The Gambia. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Projecten dienen zoveel mogelijk te zijn gericht op structurele hulp.

ACTUEEL BELEID PROJECTEN

Scholen en vakonderwijs

 • Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs
 • Kinderen te voorzien van een goede basis voor verdere educatie
 • De ouders in de dorpen bewust maken van het belang van onderwijs voor een betere toekomst van hun kinderen
 • Jongeren en ouderen stimuleren om te leren lezen en schrijven.
 • Vakonderwijs voor jongeren en ouderen.
 • De scholen dienen laagdrempelig te zijn. Hiervoor dient het schoolgeld / ouderbijdrage minimaal te zijn zodat vooral kinderen uit de arme gezinnen naar school kunnen.

Kleinschalige projecten

 • Deze projecten dienen te zijn gericht op structurele hulp zodat men binnen een redelijke termijn ( drie jaar) in eigen levensonderhoud kan voorzien en men een waardig bestaan kan opbouwen
 • Dienen voor en door de plaatselijke bevolking te zijn geïnitieerd en te worden gerealiseerd.

Gezondheidszorg

 • Het ondersteunen van de gezondheidszorg in The Gambia door o.a
  Het inzamelen van ziekenhuisapparatuur, overige hulpmiddelen en medicijnen
 • Zorg dragen voor het vervoer naar The Gambia
 • Ondersteunen van voorlichtingsprogramma’s in dorpen en scholen m.b.t. de gezondheidszorg in zijn algemeen.
 • Ondersteuning onderzoeksteam van het Eye-care programma, bloedonderzoek en bloedtransfusiedienst in dorpen en scholen.

Individuele hulp

 • Betaling schoolgeld voor veelbelovende studenten welke zonder hulp niet in de gelegenheid zijn om hun studie af te maken
 • Noodhulp, zoals het verstrekken van rijst, kleding en medicijnen.
 • Ondersteunen gehandicapten
 • Ondersteunen van jonge ondernemers.

Afgelopen jaar hebben er weer vele ontwikkelingen plaatsgevonden, waarvan een overzicht onder projecten. Uiteraard hebben wij dit alleen kunnen verwezenlijken door de bijdrage, ondersteuning en inzet van onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en de inzet van de plaatselijke bevolking en het bestuur.

WERKZAAMHEDEN:
 • Het beheer van gelden en het bepalen van de besteding van gelden
 • Het bepalen en vaststellen van het beleid en evt. reglementen.
 • Het aanstellen / benoemen van bestuur
 • Het wijzigingen van de statuten
 • Het onderhouden van contacten.
 • Het onderhouden van contacten met Gambiaanse autoriteiten
 • Het informeren van donateurs en andere belanghebbende.
 • Het doen van administratie en het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag
 • Het inzamelen en vervoeren van hulpgoederen.
 • Het presenteren van de stichting en geïnteresseerden informeren over de stichting.
 • Het initiëren en bewerkstellen van uitwisselingsprogramma’s
 • Alle overige voorkomende werkzaamheden
WERVING VAN FONDSEN EN GELDEN
 • Dmv lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen en groepe
 • Organiseren van kleinschalige festiviteiten en evenementen
 • Deelname Amsterdam-Dakar projecten
 • Presentaties voor Amsterdam-Dakar deelnemers
 • Deelname evenementen
 • Aanvraag subsidies wilde ganzen/ NCDO ed.
 • Werven donateurs.
 • Rondleiding donateurs en geïnteresseerde naar de projecten in Gambia.
 • Eigen Website
 • Website alle goede doelen/ geef gratis etc.
 • Overige
BEHEER EN BESTEDING VAN FONDSEN EN GELDEN

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De ontvangen gelden gaan rechtstreeks naar de projecten. Indien mogelijk worden ter plekke de benodigde materialen gekocht en de besteding van het geld verantwoord. Kosten voor de continuïteit van de projecten worden ter plekke door het bestuur beoordeeld en betaald. De ontvangen gelden van donateurs voor een door hen bepaald project worden als zodanig besteed en verantwoord. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Balans

Balans

31.12.2017
   

Vlottende activa

 
Liquide middelen:  
Kas          1.175
Bank Gambia         15.731
Bank Nederland              7.531
          24.433
      
vorderingen/ vooruitbetaalde projecten           1.532
Totaal         26.465
   
   

Eigen vermogen

 
Vrij besteedbaar vermogen 1 januari      16.155
Continuiteitsreserve      15.000
onttrekking boekjaar       -4.690
 

Besteedbaar vermogen 31 december               

    26.465
Schulden

Totaal
 

             0

    26.465
 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten
Staat van Baten en Lasten 2017  
   

Baten

 
Donaties  
Donaties 15.629
   
Af: fondsenwerving /promotiekosten     -125
Totaal netto donaties  15.504
   

Lasten

 
   
Verzekering         251
Overige kosten         58
        309
Rente baten-/bank kosten       221

Totaal lasten

Netto Baten                                      

      530
  
 14.974
      
   
   

Bestedingen aan doelstellingen

 
Hand to Hand Kairaba nursery school Yuna  13.408
Kapslaon Bundung       234
Skillcenter "The Young Ones"    2.999
Disabled people
Schoolgeld div. studenten
   1.184
   1.018
Incidentele / individuele hulp            0
Totaal besteding aan doelstellingen    19.664
   
Totaal overschot  / onttrekking -/-4.690
   

Het tekort is onttrokken aan het besteedbaar  EV

 

 

 

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben!

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar NL49 RABO 0137 5473 07 onder vermelding van uw naam en (email) adres.